شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱۱۲۳۴
دستورالعمل آی.سی.سی. در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش اثرات همه‌گيری کوويد 19 آکادمی کمیته ایرانی ICC

 

دکتر علی اکبر عرب مازار

 

 

اطلاعات عمومی:

       علی اکبر عرب مازار

       متولد 1333 تهران

       عضو هیات‌علمی(استاد) دانشکده علوم اقتصادی‌وسیاسی دانشگاه شهیدبهشتی

 

اطلاعات تحصیلی:

       دیپلم ریاضی                                    1352   دبیرسـتان دارالفنون

       کارشناسی مدیریت بازرگانی                1356   مدرسه عالی بازرگانی تهران

       کارشناسی ارشد پژوهش عملیاتی        1359  دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا

       کارشناسی ارشد اقتصاد                     1359  دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا

       دکترای علم سیسـتمها                       1362  دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا

 

اطلاعات شغلی:

 

(الف)سوابق اجرایی:

 

1. مشاور معاونت امور اقتصادی و بین المللی وزارت امور اقتصاد ودارایی،1364-1362.

 

2. مشاور رئیس سازمان و مدیر کل دفتـر اقتصـاد کلان سـازمان برنامه و بـودجـه، 1375-1374.

 

3. هماهنگ کننده پروژه های دفتر عمران سـازمان ملل متحـد (UNDP) در ایـران، 1376-1374.

 

4. معاون امور بین المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1376-1375.

 

5. عضو شورای بورس تهران، از 1375 تا شهریور 1380.

 

6. معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی، از آبان 1376 تا شهریور 1380.

 

7. مدیـر کل کارآفرینـی، شرکت سـرمایـه گذاری خارجی ایـران، 83/07/28- 84/07/28.

 

8. عضو هیات مدیـره شرکت لیزینگ تاجیـر، مسقط، عمان، 84/08/15– 84/09/15.

 

9. عضو هیئت مدیره شرکت اورانیوم راسینگ، سوآکوپمند، نامیبیا، 83/08/15– 84/10/03.

 

10. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائـی، 84/07/30– 88/07/01.

 

11. رئیس هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رســمی، 84/08/12- 88/08/16.

 

12. عضو هیئت داوری خصوصی سازی، 85/02/20– 89/03/02.

 

13. عضو شورای عالی جامعه حسـابداران رسمی، از 89/06/01.

 

14. عضو هيئت مديره شركت سرمايه گذاري سپه، 88/12/18-89/07/19.

 

15. عضو و رئيس هيات مديره بانك دي، از 1389/09/23.

 

16. رئيس هيات مديره شركت سرمايه گذاري بوعلي، از 1390/09/26.

 

17. رئيس هيات مديره شركت سرمايه گذاري مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران، از 1391/07/17تا 1392/12/01.

 

18. نايب رئيس هيات مديره شركت صنايع كشتي سازي عظيم گسترش هرمز، از 91/06/25تا 92/12/01.

 

19. نايب رئيس هيات مديره شركت مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران (ايزوايكو) ، از 91/06/25تا 92/12/25.

 

 

(ب) سوابق اجرایی دانشگاهی:

1. مدیـر دفتـر روابط دانشـگاهی و امور بیـن الملل دانشـگاه شهیـد بهشتـی، 1370- 1365

 

2. ریاست دانشکده امور اقتصادی 1374-1368 و از 1375 تا دی ماه 1380

 

3. موسس و مدیر مسـئول فصــلنامه مالیـات، نشریه سازمان امور مالیاتـی (دانشکده امور اقتصادی)، از 1372 تا مهر 1389

 

4. عضو هیئت امنای پژوهشکده امور اقتصادی از 1378/09/10تا 1390/06/01

 

5. عضو هیئت تحریریه مجله کاوشهای اقتصـادی، دانشگاه یزد، از 1387/02/15

 

6. عضو هیئت تحریریه مجله تحقیقات حسابداری، انجمـن حسـابداری ایــران، از 1387/04/05

 

7. عضو هیئت تحریریه  پژوهشنامه ماليات، سازمان امور مالياتي كشور، از مهر 1389

 

8. مدیر گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، از 1392/07/09

 

9. عضو هیات ممیزه دانشگاه شهید بهشتی، از 1393/02/10

 

 

(ج) عضویت در مجامع علمی و حرفه ای

        1. عضو انجمن IEEE Systems , Man , and Cybernetics از 1362 – 1371 .

 

        2. عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، از 1380.

 

        3. عضو انجمن حسابداري ايران از 1387.

 

        4. عضو پیوسته انجمن حسابرسي ايران از 1392/07/01.

 

 

اطلاعات علمی:

 

(الف) عناوین مقالات و تحقیقات:

 

1. نظام مالیاتی جدید برای اقتصـاد ایران، اولیــن همایـش بازسازی و توسـعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، مهرماه 1368، تهران.

 

2. بازسازی اقتصادی و ضرورت بازنگری در سیسـتم آموزشی کشور، اولیـن همایـش بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، مهرماه 1368، تهران.

 

3. نگرشی سیستمی به مسائل آموزش عالی در ایران، طرح پژوهشی، معاونت پژوهشـی دانشگاه شهید بهشتی، 1369.

 

4. تحلیل عدم تعـادل در بودجـه دولت،(به همراه آقای محمـد کارکـن)، مجـله اقتصـاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، سال اول، شماره2، تابستان 1372.

 

5. تصویری از آموزش های علمی –کاربردی در بخش مالی اقتصاد کشور، همایش بین المللی آموزش های علمی – کاربردی، خرداد 1373، تهران.

 

6. خصوصی سازی و اثرات آن  بر اشتغـال، مجله اقتصاد و مدیریت، فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی، شـماره های 24 و 25، بهـار و تابسـتان 1374 . طـرح اولیـه این مقاله در همایــش اشتغال محور توسعه در اردیبهشت 73 درتهران ارائه گردیده است.

 

 7. مدل بهینه توزیع کود شیمیایی برای ایران،( به همراه آقایـان صفدر حسینی، سیدکاظم صدر، ئی شونی )، مجله تحقیقات کشاورزی ایران، دانشــگاه شیـراز، شمـاره اول، جـلد چهـارم،1374، طـــرح اولیـــه مقـالــه درهفتـاد و چهـارمیـن کنفرانـــس ســــالانه موسســــه کشـــاورزی کانــــادا(19- 25 تیـــرماه 1373) ارائــه گردیده است.

 

8. اقتصاد و امنیت ملی، نامه فرهنگستان علوم، فصلنامه فرهنگســتان علوم جمهوری اسلامی ایران، شماره 5، جلد 3، پائیز 1375. این مقاله بخشی از مطالبی است که تحت عنوان " نقش قدرت اقتصادی در استراتژی ملی " در اولین دوره آشنائی با استراتژی  ملی ویژه مدیران عالی جمهــوری قرقیزستان (بیشــکک، شهریور 1372) ارائه شده است.

 

9. مکان یابی تاسیسات ذخیره سـازی گنـدم، بررسـی موردی استان لرسـتان،(به همراه آقای امیری)، مجله پژوهش ها و سیاسـت های اقتصادی، فصلنامه معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، شماره اول، جلد چهارم، زمستان 1375.

 

10. سازگاری مفاهیم فرهنگ اسلامی با توسعه اقتصادی،(به همراه آقای محمدجمال خلیلیان)،همایش اسلام و توسعه، اسفند 1375.مجموعه مقالات اولین همایـش اسلام و توسـعه، انتشارات دانشـگاه شهید بهشتی، 1376.

 

11. لجستیک بهینه گوشت قرمز در ایران، (به همـراه آقای وفادار مقدم)، مجله پژوهش ها و سیاسـت های اقتصادی، شماره اول، جلد پنجم، بهار 1376.

 

12. Higher Education in Iran:A Quantitative and Qualitative Analysis , Discourse,

Vol. 2 , No. 3 , Winter 2001.   (فصلنامه مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیـک خاور میانه). طرح اولیه این مقـاله در تاریــخ 25 فروردین 78 در همایـش " تجدیـد ساختـار دولت، ملت، و مذهب پس از انقـلاب ایران و فروپـاشی امپراتــوری شوروی " در موسسـه مطالعـات منطقه ای خاور میانه، شمـال آفریقا، و آسیای مرکزی دانشـگاه پرینسـتون آمریکا ارائه شده است.

 

13. مبانی توسعه اقتصـادی با نگرشی بر اقتصـاد ایران: این مقاله در پنجم اردیبهشـت 1379 در آکادمی مطالعات اقتصادی رومانی(بوکارست) ارائه شده است.

 

14. اندازه گیری اثر نرخ های انواع مالیـات بر بخـش های مختلف اقتصـادی،(به همراه آقای دکتـر قره باغیان)،طرح پژوهشی، دانشگاه شهید بهشتی،1379.

 

15. جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در تحول نظام مالیاتی کشـور، پژوهشــنامه اقتصادی، پژوهشـکده امور اقتصادی، سال اول، شماره اول، تابستان 1380.

 

16. تجارت الكترونيك و تاثير آن در مفهوم مقر دائم، جستارهايي در سياستگزاري مالياتي، انتشارات دانشكده امور اقتصادي، 1382.

 

17. الزامات قوانین و مقررات مالیاتی در توسعه تجارت الکترونیک،دومیـن همایش تجارت الکترونیــک، تهران، خرداد ماه 1383.

 

18. در اندیشه نظام مطلوب مالیاتی، مجلس و پژوهش، سال یازدهم، شماره 45، پائیز 1383.ترجمه انگلیسی این مقاله در فصلنامه مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان زیر به چاپ رسیده است.

 

19. تقاضای سفرهای درون شهری تهران و تفکیـک نوع وسیله نقلیـه، (به همراه آقای ابوالفضل محمدی)، هشتمین کنفرانس مهندسی حمل نقل و ترافیک ایران، اردیبهشت 87، تهران .

 

20. بررسی اثر توسـعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی ایران،1383-1373 ، (به همراه خانم زینب آهنگر)،فصلنامه پژوهشـها و سیاستهای اقتصادی، معاونـت امور اقتصـادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سال17 ، شماره 49، بهار88 .

 

21. ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن(BSC)،(به همراه آقای میرزاحسن حسینی و خانم زینب شفیعی)،فصلنامه پژوهشنامه مالیات ،سازمان امور مالیاتی کشور،سال17،شماره4،بهار1388.

 

22. تحلیل اثر تسهیلات بانکی و نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی(به همراه آقای علی عسگر قاسمی راد)، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، دانشگاه علامه طباطبائی، شماره40، پائیز88 .

 

23. برآورد کارایی مالیات بر درآمد مشـاغل و اشخاص حقوقـی در اسـتانهای کشـور(به همراه آقای علی دهقانی)،فصلنامه پژوهشنامه مالیات ،سازمان امور مالیاتی کشور،سال 17،شماره 7، زمستان 1388.ویرایش اولیه این مقاله در سومین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران ( آذر88 ) ارائه شده است .

 

24. بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس با ملاحظه پسماندهای جامد شهر تهران (به همراه اقای الدار صداقت پرست)، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، سال دهم، شماره اول، بهار 1389 .

 

25. تحلیل پویای اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (به همراه خانم فرشته چالاک)، مجله تحقیقات اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، شماره 91، تابستان 89.

 

26. تبيين ارتباط بين شفافيت گزارشگري مالي با گزارشگري مالياتي در ايران (به همراه آقايان دكتر قدرت اله طالب نيا، دكتر حميدرضا وكيلي فرد، دكتر محمود صمدي لرگاني)، فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي، سال سوم، شماره 9، بهار 1390 .

 

27. نقش حسابداري در سلسله مراتب توسعه پايدار، فصلنامه انجمن حسابداري ايران، شماره 26، سال هفتم، پاييز1390. ويرايش اوليه اين مقاله در سومين كنفرانس بين المللي حسابداري در ايران( 14-15 آذر 1389 تهران ) ارائه شده است.

 

28. سطح تمكين مالياتي، مهمترين شاخص دستيابي به يك نظام مالياتي مطلوب و كارآمد ( به همراه آقاي بهروز باقري و خانم مريم گل محمدي)، فصلنامه پژوهشنامه ماليات، شماره 12 زمستان 1390. ويرايش اوليه اين مقاله در پنجمين همايش هاي سياستهاي مالي و مالياتي ايران( 26 بهمن 1390 دانشگاه تهران) ارائه شده است.

 

29. مکان یابی بهینه جایگاه های سوخت گیری: مطالعه موردی مناطق22گانه شهر تهران ( به همراه خانم سوسن داهی فر )، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، سال سوم، شماره 10، تابستان 1391.  

 

30. تبيين قدرت توضيحي معيارهاي حسابداري در پيش بيني تعريف جديدي از بازده سهام ( به همراه آقايان دكتر محمود صمدي لرگاني، ميثم كاوياني، نويد صمدي لرگاني، محسن ايمني)، نشريه مطالعات حسابداري و حسابرسي ، سال اول، شماره سوم، پاييز، 1391.

 

31. An Analysis of the Inflationary Effect of "Subsidies Targeting" Scheme of IRAN: Flow-of- Funds Approach, (co author: Mohammad Ali Ghazaei), IRANIAN ECOMOMIC REVIEW, Journal of University of Tehran, Vol.17, No.3, 2013.

     

32. تأملاتی در باب الزامات و نقشه راه حماسه اقتصادی، دهمین همایش انجمن حسابداری ایران، تهران، آذر 1392.

 

33. تأمین مالی خرید تجهیزات پیمانکاران صنعت نفت از طریق انتشار صکوک اجاره: مطالعه موردی دکل­های حفاری دریایی، (به همراه آقایان سید عباس موسویان و جواد حدادی)، ششمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران، 1 اسفند 1392- تهران.

 

34. رویکرد مالیاتی به قیمت گذاری انتقالات و بررسی آن در ایران، (به همراه آقایان بهروز باقری و مصطفی جعفری پرور)، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور، بهار 1393. ویرایش اولیه این مقاله در هفتمین همایش سیاست­های مالی و مالیاتی ایران، (26 آذر 1392)، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران ارائه شده است.

 

35. الماس تقلب و مسئولیت مدیران و حسابرسان در قبال پیشگیری از تقلب (به همراه آقایان دکتر محمود صمدی لرگانی و محسن ایمنی)، نشریه مطالعات حسابداری و حسابرسی، سال سوم، شماره 12، زمستان 1393.

 

36. چالش­های مالیاتی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ایران (به همراه آقای بهروز باقری و خانم مریم گل محمدی)، هشتمین همایش سیاست­‌های مالی و مالیاتی ایران، 26 آذر 93 تهران.

 

 (ب) مقالات در فصلنامه مالیات، نشریه دانشکده امور اقتصادی/سازمان امور مالیاتی:

 

1. حرفه مشاوره مالياتي و توصيه كنفدراسيون مالي اروپا، شماره 1، جلد 1، بهار 1372.

 

2. ماليات بر ارزش افزوده ، شماره 2، جلد 1، تابستان 1372.

 

3. از قرارداد ماليات مضاعف ايران و فرانسه چه خبر؟، شماره 3و4، جلد 1، پاييز و زمستان 1372.

 

4. مسئله انرژي و سياست مالياتي، شماره 1، جلد 2، بهار 1373.

 

5. تحول در سازمان مالياتي، شماره 2،‌جلد 2، تابستان 1373.

 

6. اوضاع و احوال مالياتي در ارتباط با اروپاي شرقي و مركزي، شماره 3، جلد 2، پاييز 1373.

 

7. فدراسيون مالي به مناسبت خبر راجع به قرارداد مالياتي ايران و مالزي، شماره 4،‌جلد 2، زمستان 1373.

 

8. بانك اطلاعاتي مالياتي كانادا، سيستمي براي راهنمايي موديان مالياتي، شماره 4، جلد 2، زمستان 1373.

 

9. رفرم مالياتي با هدف نيل به تمكين مالياتي،‌شماره 1،‌جلد 3،‌بهار 1374.

 

10. مديريت نوين مالياتي، شماره 2، جلد 3، تابستان 1374.

 

11. سياست توسعه نرم افزار كامپيوتري در هند و جنبه هاي مالياتي آن، شماره 3 و 4،‌جلد 3،‌پاييز و زمستان 1374.

 

12. انتخاب، آموزش و ارتقاء كادر مالياتي در جمهوري فدرال آلمان، شماره 1، جلد 4، بهار 1375.

 

13. نرم افزارهاي كامپيوتري و مسائل مالياتي آن در جمهوري كره ( كره جنوبي) شماره 2، جلد 4، تابستان 1375.

 

14. وحدت سيستم حسابداري در نظام هاي مالياتي و بازرگاني ژاپن، شماره 3، جلد 4، پاييز 1375.

 

15. موارد عفو مالياتي در تاريخ معاصر سريلانكا، شماره 4، جلد 4، زمستان 1375.

 

16. تنظيم قانون مالياتي ، شماره 1،‌جلد 5، بهار 1376.

 

17. مروري بر مفاهيم و نظرات مالياتي، شماره 2، جلد 5، تابستان 1376.

 

18. اينترنت و آثار آن در جنبه هاي مالياتي معاملات بين المللي، شماره 3،‌جلد 5، پاييز 1376.

 

19. ترفند ستيزي مالياتي و روند آينده آن( بخش اول)، شماره 4،‌جلد 5، زمستان 1376.

 

20. ترفند ستيزي مالياتي و روند آينده آن( بخش دوم)، شماره 1،‌جلد 6، بهار 1377.

 

21. "در باب مرگ و ماليات" يا بررسي رفتار موديان در ارتباط با ارث، وصيت و هبه: تجربه سه كشور در زمينه ساده سازي قوانين مالياتي(بخش يكم)، شماره 2،‌جلد 6، تابستان 1377.

 

22. تجربه سه كشور در زمينه ساده سازي قوانين مالياتي (بخش دوم)، شماره 3، جلد 6، پاييز 1377.

 

23. افشاي اطلاعات مالي در آلمان، شماره 4، جلد 6، زمستان 1377.

 

24. بررسي اثرات جهاني شدن اقتصاد بر امر ماليات و انديشه تشكيل يك سازمان بين المللي، شماره 1، جلد 7، بهار 1378.

 

25. تنش هاي ناشي از قراردادهاي مالياتي و انديشه برپايي يك دادگاه بين المللي مالياتي، شماره 2، جلد 7، تابستان 1378.

 

26. پاسخ مالياتي به بحران مالي در منطقه آسيا- اقيانوسيه (بخش اول) شماره 3، جلد 7، پاييز 1378.

 

27. پاسخ مالياتي به بحران مالي در منطقه آسيا- اقيانوسيه (بخش دوم) شماره 4، جلد 7، زمستان 1378.

 

28. حرفه حسابداري و مبارزه با فساد، شماره 1، جلد 8، بهار 1379.

 

29. ماليات در قرن بيستم (بخش اول)، شماره 2، جلد 8، تابستان 1379.

 

30. ماليات در قرن بيستم (بخش دوم)، شماره 3، جلد 8، پاييز 1379.

 

31. جهش از موانع مرتفع در جستجوي همكاري موديان و كاستن از بار تكاليف آنان (بخش اول)، شماره 4، جلد 8، زمستان 1379.

 

32. جهش از موانع مرتفع در جستجوي همكاري موديان و كاستن از بار تكاليف آنان (بخش دوم)، شماره 1، جلد 9، بهار 1380.

 

33. رقابت مالياتي، مسئله اي براي تحقق بازار واحد اروپايي، شماره 3، جلد 9، تابستان 1380

 

34. پيشنهاد اتاق بازرگاني بين المللي: قبول داوري در مورد مسائل مالياتي بين المللي، شماره 3،‌جلد 9، پاييز 1380

 

35. جهاني شدن، قواعد مالياتي و حاكميت ملي (بخش اول)، شماره 4، جلد 9، زمستان 1380

 

36. جهاني شدن، قواعد مالياتي و حاكميت ملي (بخش دوم)، شماره 1، جلد 10، بهار 1381

 

37. جهاني شدن، قواعد مالياتي و حاكميت ملي (بخش سوم)، شماره 4، جلد 10، زمستان 1381

 

38. قراردادهاي ماليات مضاعف و مبادله اطلاعات مالياتي(بخش اول)؛ شماره 1، جلد 11، بهار 1384

 

39. قراردادهاي ماليات مضاعف و مبادله اطلاعات مالياتي(بخش دوم)؛ شماره 2و3، جلد 11، تابستان و پاييز 1384

 

40. تاملاتي درباره نظام منصفانه مالياتي(بخش اول)،‌شماره 4، جلد 11، زمستان 1384

 

41. تاملاتي درباره نظام منصفانه مالياتي(بخش دوم)،‌شماره 1، جلد 12، بهار 1385

 

42. بررسي بين المللي در مقررات راجع به وكالت مالياتي(بخش اول)، شماره 2، جلد 12، تابستان 1385

 

43. بررسي بين المللي در مقررات راجع به وكالت مالياتي(بخش دوم)، شماره 3، جلد 12، پاييز 1385

 

44. صلاحيت مراجع فرامليتي براي رسيدگي به اختلافات  مالياتي(بخش اول)، شماره 4، جلد 12، زمستان 1385

 

45. صلاحيت مراجع فرامليتي براي رسيدگي به اختلافات  مالياتي(بخش دوم)، شماره 1، جلد 13، بهار 1386

 

46. خدمات از منظر قراردادهاي ماليات مضاعف-ديدگاه هاي دوگانه ، شماره 2، جلد 13، تابستان 1386.

 

47. نظام بين المللي مالياتي، شماره 3، جلد 13، پاييز 1386.

 

48. برخورد مقامات مالياتي هند در ارتباط با فناوري اطلاعات و مسائل راجع به قيمت گذاري انتقالات، شماره 4، جلد 13، زمستان 1386.

 

(ج) عناوین کتاب‌ها:

 

1. تصمیم گیری کاربردی: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1369 .

 

2. علم و هنر شبیه سازی سیسـتمها،(ترجمه)،نوشته رابرت ئی شانون، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، 1371، کتاب سال 1372 جمهوری اســلامی ایران . این کتاب در سال هاي 1381 و 1390 توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تجدید چاپ شده است.

 

3. درســـهایی از اصـلاح سیستـم مالیـاتی،(ترجمه)، بانک بین المللی ترمیم و توسعه، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، 1373.

 

4. ابزارهای مالی و تعدیل سـاختاری در برنامه خصوصی سازی(به همراه آقای دکتر عباس هشی)، مرکز مطالعات خصوصی سازی، دانشکده امور اقتصادی،1373.

 

5. تحلیل سیاست خصوصی سازی در ایران(به همراه آقای دکتر عباس هشـی)،مرکز مطالعـات خصوصـی سـازی، دانشکده امور اقتصادی، 1374.

 

6. بهبـود مدیریـت مالیاتـی در کشــورهای در حـال توسـعه،(ترجمه به همراه آقای علی اصغر شایانی)، نوشــته ریچارد برد و میلکا کاسانگرا، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، 1375.

 

7. برنامه ریزی ریاضی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1376.

 

8. مدیریت سـازمان مالیاتـی، (ترجمه به همراه آقای مرتضی ملانظر)، نوشته جیت بی . اس . گیل، انتشـارات دانشکده امور اقتصادی، 1381.

 

9. جستارهایی در سیاستگزاری مالیاتی،(ویراسته)،انتشارات دانشکده امور اقتصادی، 1382.

 

10. مدل‌های احتمالی در پژوهش عملیاتی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1384.

 

11. Economic Decision Making in IRAN ، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، 1385.