شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC

دوره های آموزشی


  • دوره آموزشی: آموزش پيشرفته اينكوترمز2010
  • تاریخ شروع و پایان: 
    ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
      تا  
    ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
  • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
  • سخنرانان: آقايان محمدصالح ذوقي و ملك رضا ملك پور