شیدسچپج
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC

دکتر حامد سلطانی نژاد به نمایندگی شرکت بورس کالای ایران، عضو


    

دکتر حامد سلطانی نژاد به نمایندگی شرکت بورس کالای ایران، عضو